Αθήνα, 14 Μαΐου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 745 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΌ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία που συμμετέχει σε άλλες ανώνυμες εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής 100%, προτίθεται να τις απορροφήσει βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/1993. Η απορρόφηση θα γίνει με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30.06.2012. Η απορροφώσα και οι υπό απορρόφηση εταιρείες συντάσσουν και δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις βάσει των Δ.Π.Χ.Α.. Ερωτάται αν οι υπό απορρόφηση εταιρείες έχουν υποχρέωση να δημοσιεύσουν οικονομικές καταστάσεις κατά τις διατάξεις του Ν.2190/20 για το διάστημα 01.01-30.06.2012 και αν υπάρχει υποχρέωση διενέργειας Τακτικού και Φορολογικού ελέγχου από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για το εν λόγω διάστημα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αρμόδια για τα θέματα εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2190/1920 είναι η Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η γνώμη του ΣΛΟΤ, ως γνωμοδοτικό όργανο στα θέματα λογιστικής είναι ότι για το διάστημα 01.01-30.06.2012, εφόσον πραγματοποιηθεί η απορρόφηση, οι απορροφηθείσες εταιρείες δεν έχουν υποχρέωση δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων. Ο έλεγχος για την υποχρέωση διενέργειας τακτικού και φορολογικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή δεν εντάσσεται στις αρμοδιότητες του ΣΛΟΤ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ