Αθήνα, 8 Μαΐου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 672 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ ΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εντός της χρήσεως 2011 η διοίκηση της εταιρείας συνεκτιμώντας την κτηθείσα εμπειρία από την επαναλαμβανόμενη προβολή και εκμετάλλευση προγράμματος πέραν της πενταετίας, επανεκτίμησε την ωφέλιμη διάρκεια του ιδιόκτητου προγράμματος από 5 σε 7 έτη. Η επανεκτίμηση αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 24 Νοεμβρίου 2011. Ο επηρεασμός των κονδυλίων της χρήσης από την επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση της αναπόσβεστης αξίας των ασώματων ακινητοποιήσεων κατά ευρώ 25,4 εκ. την 31.12.2011, την αύξηση της υποχρέωσης από αναβαλλόμενους φόρους κατά ευρώ 5,1 εκ. και την μείωση των αποσβέσεων της χρήσης κατά ευρώ 25,4 εκ. Στις διαθέσιμες προς το ΣΛΟΤ πληροφορίες αναφέρεται ότι Ο Διευθύνων Σύμβουλος παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ακολουθούμενο μέχρι 30.09.2011 τρόπο χειρισμού αποσβέσεως κόστους του προγράμματος, στο οποίο η εταιρεία διατηρεί δικαιώματα επί μακρότερο χρόνο έναντι των αντιστοίχων πραγματοποιούμενων εσόδων……Στη συνέχεια λέγει ότι η κληθείσα εμπειρία από την επαναλαμβανόμενη προβολή προγράμματος καταδεικνύει ότι οι εκτιμήσεις του παρελθόντος έχουν ξεπεραστεί και δεν ανταποκρίνονται στην τρέχουσα πραγματικότητα…. Οι πρόσφατες εκτιμήσεις και προβλέψεις μελλοντικής αποδόσεως των προγραμμάτων υποδεικνύουν την αναθεώρηση της μέχρι τούδε εκτιμήσεως περί πενταετούς ωφέλιμης ζωής. Βασιζόμενος δε στα παρατιθέμενα στοιχεία εισηγείται την αναθεώρηση του χρόνου αποσβέσεως προγραμμάτων σε επτά έτη αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2011». Ερωτάται αν ο προαναφερόμενος λογιστικός χειρισμός είναι συμβατός με τα Δ.Π.Χ.Α..

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση τα προβλεπόμενα από τα Δ.Π.Χ.Α. και συγκεκριμένα το Δ.Λ.Π. 8: (α) η επίπτωση μιας μεταβολής σε λογιστική εκτίμηση πρέπει να αναγνωρίζεται μελλοντικά (εφεξής), με την συμπερίληψή της στο κέρδος ή την ζημία της περιόδου της μεταβολής αν η μεταβολή επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο, ή της περιόδου της μεταβολής και των μελλοντικών περιόδων, αν η μεταβολή επηρεάζει και τις δύο και (β) μελλοντική αναγνώριση σημαίνει ότι η μεταβολή εφαρμόζεται σε συναλλαγές, άλλα γεγονότα και συνθήκες από την ημερομηνία αλλαγής της εκτίμησης (παρ. 36 και 38 αντίστοιχα). Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η μεταβολή στην εκτίμηση έγινε σε σχέση με τον ακολουθούμενο μέχρι την 30.09.2011 τρόπο χειρισμού αποσβέσεως, βάσει προσφάτων εκτιμήσεων και προβλέψεων μελλοντικής αποδόσεως των προγραμμάτων που υποδεικνύουν την αναθεώρηση της μέχρι τούδε εκτιμήσεως.

Η εν λόγω αναφορά δηλώνει ότι η μεταβολή της εκτίμησης αφορά τις περιόδους μετά την 30.09.2011 και συνεπώς η επίπτωση της αλλαγής της εκτίμησης πρέπει να αναγνωρισθεί  από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ