Αθήνα, 2 Μαΐου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 612 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός της έκπτωσης επί του φόρου περαίωσης λόγω εφάπαξ καταβολής του.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η έκπτωση που παρέχεται λόγω εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος, είναι μειωτικό στοιχείο του φόρου εισοδήματος και συνεπώς το καθαρό ποσό (συνολικός φόρος μείον έκπτωση) έχει τον λογιστικό χειρισμό του φόρου εισοδήματος, όπως αυτός προβλέπεται από το Ε.Γ.Λ.Σ..

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ