Αθήνα, 2 Μαΐου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 475 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εταιρεία κατέχει μετοχές άλλης ανώνυμης εισηγμένες στο ΧΑ και με την Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσεως 2011 αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και η καταβολή ποσού επιστροφής κεφαλαίου. Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός της επιστροφής (είσπραξης κεφαλαίου).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο λογιστικός χειρισμός εξαρτάται από το λογιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Π.Χ.Α., την κατηγορία στην οποία έχουν ενταχθεί οι μετοχές και αν το ερώτημα τίθεται από λογιστικής απόψεως και όχι φορολογικής, η οποία (φορολογική) δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΣΛΟΤ), για παράδειγμα αν οι μετοχές αφορούν θυγατρική εταιρεία, μετοχές διαθέσιμες για πώληση κ.λ.π..

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ