Αθήνα, 2 Μαΐου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 414 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΕΛΤΕ -2006

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτάται αν το περιεχόμενο της από 17 Φεβρουαρίου 2006 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ με θέμα «Οδηγίες αναφορικά με τη διανομή κερδών από τις οικονομικές μονάδες που συντάσσουν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης», παραμένει σε ισχύ ως έχει σήμερα, ή εφόσον έχει τυχόν υποστεί τροποποιήσεις, ποιες είναι οι σχετικές νομοθετικές ή άλλες διατάξεις ή αποφάσεις της ΕΛΤΕ που την τροποποιούν.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι εν λόγω Οδηγίες δεν έχουν υποστεί τροποποιήσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ