Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 231 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία, χορηγεί σε πλάτες της πλοιοκτήτριες εταιρείες, μηχανήματα ραδιοεπικοινωνίας (δωρεάν), με υπογεγραμμένη συμφωνία ότι οι ραδιοεπικοινωνίες του πλοίου για μακρόχρονο διάστημα (2-5) έτη, θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της εταιρείας που χορήγησε τα μηχανήματα. Οι ναυτιλιακές εταιρείες αποδίδουν στην εταιρεία που χορήγησε τα μηχανήματα, το τίμημα των επικοινωνιών και ένα πάγιο τίμημα για την δωρεάν παραχώρηση των μηχανημάτων. Ερωτάται αν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το πάγιο τίμημα που αφορά την παραχώρηση των μηχανημάτων είναι έσοδο από πώληση εμπορευμάτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εφόσον τα μηχανήματα κατά την λήξη της ωφέλιμης ζωής τους δεν επιστρέφονται στην εταιρεία που τα χορηγεί και το πάγιο τίμημα θεωρείται ως κερδηθέν από την εταιρεία κατά τον χρόνο της παραχώρησης, δηλαδή η διακράτησή του δεν διέπεται υπό όρους, η αξία των μηχανημάτων αναγνωρίζεται ως έξοδο (κόστος πωληθέντων) και το πάγιο τίμημα ως έσοδο (πωλήσεις), κατά τον χρόνο της παραχώρησης των μηχανημάτων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ