Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 195 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτάται αν η «Έκτακτη Εισφορά και το Τέλος Επιτηδεύματος της χρήσης 2011 (που έχουν πάει στο λ/σμό 63) κατά τo κλείσιμο της χρήσης θα επιβαρύνουν τα μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος έξοδα με χρέωση του λ/σμού 88.09, δηλαδή τα κέρδη προς διάθεση».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το τέλος επιτηδεύματος που επεβλήθη με το Ν. 3986/2011, βαρύνει τα αποτελέσματα και όχι τα κέρδη προς διάθεση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζονται οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και να εφαρμόζονται αναλόγως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ