Αθήνα, 21 Μαρτίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 215 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτάται αν το «ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών» και το «τέλος επιτηδεύματος» αποτελούν λειτουργικό κόστος ή χαρακτηρίζονται ως μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα προαναφερόμενα τέλη αποτελούν μέρος του λειτουργικού κόστους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ