Αθήνα, 21 Mαρτίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 178 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η εταιρεία (ΑΛΦΑ) που δραστηριοποιείται στην επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών και συνεργάζεται με την εταιρεία μας, στην χρήση 2011, υπέστη σημαντική ζημία που προήλθε από κλοπή ηλεκτρονικών συσκευών. Οι εν λόγω κλαπείσες ηλεκτρονικές συσκευές είχαν αποσταλεί στην εταιρεία μας από εταιρεία αντιπροσωπείας και εμπορία ηλεκτρονικών συσκευών (εταιρεία ΒΗΤΑ), ως παρακαταθήκη για πιθανή αντικατάσταση στα πλαίσια εγγύησης βάσει σύμβασης τεχνικής υποστήριξης που υπάρχει με την αντιπροσωπεία για επισκευές και αντικαταστάσεις των ηλεκτρονικών συσκευών της.

Εντός του Ιανουαρίου του 2012 οριστικοποιήθηκε ο ακριβής αριθμός των ηλεκτρονικών συσκευών που εκλάπησαν και η αντιπροσωπεία (ΒΗΤΑ) τιμολόγησε την εταιρεία μας με την αξία των ηλεκτρονικών συσκευών χρεώνοντας Φ.Π.Α.. Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός όσον αφορά τη ζημία από την απώλεια των ηλεκτρονικών συσκευών καθώς και ποια είναι η ορθή τιμολόγηση της αποζημίωσης των κλαπέντων ηλεκτρονικών συσκευών (με ΦΠΑ ή χαρτόσημο 3,6%).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι ζημίες από κλοπές – υπεξαιρέσεις καταχωρούνται στον λογαριασμό 81.00 «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα». Για τα φορολογικά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ