Αθήνα, 21 Mαρτίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 159 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός εκχώρησης ανείσπρακτων ενοικίων από Ανώνυμη Εταιρεία προς το Δημόσιο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Απαιτήσεις που έχουν αναγνωρισθεί στον ισολογισμό και ανεξάρτητα από την αιτία και τον χρόνο προελεύσεώς τους, αναγνωρίζονται κατά τον χρόνο της εκχώρησής τους, ως ζημίες από επισφαλείς απαιτήσεις, λογαριασμός 81.02 του Ε.Γ.Λ.Σ. Για τα φορολογικά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ