Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 13 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία με τη νομική μορφή της Ο.Ε. και βιβλία Γ κατηγορίας, εισέπραξε επιχορήγηση σύμφωνα με το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ + ΑΤΤΙΚΗ – ΑΞΟΝΑΣ 3 (Μεταποίηση) Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλησης (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Σύμβαση ενδιαμέσου φορέα διαχείρισης με τον τελικό δικαιούχο στο πλαίσιο της ΚΥΑ 40844/ΕΥΣ 6681/21.08.2009 (ΦΕΚ 1750/β/24.08.2009) για αγορά παγίων στοιχείων με ποσοστό επιδότησης 55%.

Στην σύμβαση (ΕΑ – 47201) δεν αναφέρεται με ποιο τρόπο θα τακτοποιηθεί λογιστικά η επιχορήγηση. Ερωτάται αν ισχύει ο κλασικός λογιστικός χειρισμός (ΠΟΛ.1093/5.5.1992), δηλαδή με την είσπραξη θα πιστώνεται ο λογαριασμός 41.10 και θα χρεώνονται τα Διαθέσιμα και στο τέλος της χρήσης θα χρεωθεί ο λογαριασμός 41.10 και θα πιστωθεί ο λογαριασμός 81.01.05 με ποσό που αντιστοιχεί στις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκαν. (Δηλαδή οι τακτικές αποσβέσεις κάθε χρήσης θα υπολογίζονται τελικά στην αξία παγίου που δεν έχει επιχορηγηθεί).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο ορθός λογιστικός χειρισμός είναι ο αναφερόμενος στην παράγραφο 2.2.402 (περίπτωση 8 εδάφιο ζ).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ