Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 12 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρία μίσθωσε λατομείο από το δημόσιο για 20 έτη. Στο συμφωνητικό μίσθωσης προβλέπεται ότι η εταιρία θα καταβάλλει στο δημόσιο αναλογικό μίσθωμα που υπολογίζεται ως ποσοστό επί των πωλήσεων. Παράλληλα προβλέπεται ότι η εταιρία θα προβεί σε έργα υποδομής που καθορίζονται σε σχετική απόφαση του Νομάρχη. Τα έργα αυτά αφορούν την κατασκευή και διαμόρφωση της οδού προσπέλασης μέχρι των ορίων του λατομικού χώρου, την ηλεκτροδότηση του λατομείου, την εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών και τα έργα υδροδότησης του λατομείου.

Όλες οι δαπάνες που προβλέπονται ανωτέρω θα εκτιμώνται από τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Στην έκθεση της επιτροπής καθορίζεται το ύψος των δαπανών αυτών.

Στο συμφωνητικό μίσθωσης αναφέρεται ότι τα αναλογικά μισθώματα θα συμψηφίζονται με το κόστος των έργων υποδομής όπως αυτό καθορίστηκε από την επιτροπή και ότι μέχρι την ολοκλήρωση του συμψηφισμού δε θα βεβαιώνονται αναλογικά μισθώματα.

Να σημειωθεί ότι το κόστος των έργων που έχει καθοριστεί από την επιτροπή και θα συμψηφιστεί με μισθώματα διαφέρει από την τελική δαπάνη που καταχωρεί η εταιρία στα βιβλία της.

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ο σωστός λογιστικός χειρισμός για το κόστος των έργων υποδομής και των αναλογικών μισθωμάτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το κόστος των έργων υποδομής καταχωρείται στους σχετικούς προβλεπόμενους λογαριασμούς και περιλαμβάνει το συνολικό ποσό (άνευ συμψηφισμού με μισθώματα) που θα δαπανηθεί από την εταιρεία. Με την ολοκλήρωση των έργων και τον καθορισμό από την επιτροπή του ποσού που θα καλυφθεί από τα μισθώματα, με το συνολικό ποσό που θα αποφασισθεί, θα χρεωθεί ο μεταβατικός λογαριασμός «Έξοδα επομένων χρήσεων» με πίστωση του λογαριασμού των «επιχορηγήσεων» Κ.Α. 41.10. Ο λογιστικός χειρισμός του λογαριασμού των επιχορηγήσεων καθορίζεται από την παράγραφο 2.2.402 (8ζ) του Ε.Γ.Λ.Σ.. Από τον μεταβατικό λογαριασμό θα μεταφέρεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού στα έξοδα, ποσό που αναλογεί στο μίσθωμα βάσει των πωλήσεων της χρήσεως σύμφωνα με τη σύμβαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ