Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 1499 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία που υφίσταται από το 1982 και έχει αντικείμενο δραστηριότητας τις μεταλλικές κατασκευές, επέκτεινε στη χρήση 2011 την δραστηριότητά της στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ο οποίος χρηματοδοτήθηκε με τραπεζικό δανεισμό. Ερωτάται, αν τα έξοδα λήψης του δανείου μπορούν καταχωρηθούν στο λογαριασμό των εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως και οι τόκοι του δανείου στο λογαριασμό των τόκων δανείωνκατασκευαστικής περιόδου και να αποσβεσθούν είτε εφάπαξ είτε τμηματικά και ισόποσα σε πέντε έτη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα άμεσα έξοδα λήψης του δανείου (δηλαδή τα έξοδα που δεν θα είχαν γίνει αν δεν λαμβανόταν το δάνειο), μπορούν να καταχωρηθούν στον λογαριασμό 16 και να αποσβεσθούν με ισόποσες δόσεις μέσα στο χρόνο εξόφλησης του δανείου. Ο χειρισμός αυτός δεν προκύπτει ευθέως από το Ε.Γ.Λ.Σ. ή το Ν. 2190/1920, είναι όμως συμβατός με τα Δ.Π.Χ.Α. (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς), τα οποία προβλέπουν απόσβεση των αμέσων εξόδων λήψεως δανείου, στον χρόνο εξόφλησής του. Οι τόκοι του δανείου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για κτήση πάγιων στοιχείων, καταχωρούνται στο λογαριασμό τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου (λογαριασμός 16) και αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, είτε τμηματικά και ισόποσα εντός 5 ετών.

H ανωτέρω γνώμη, αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (άρθρα 42 και 43 του Ν.2190/1920).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ