Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.: 759 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ».
ΣΧΕΤ.: Το από 16/6/2010 ερώτημά σας, μέσω ηλεκτρ. ταχυδρομείου (με αριθ. ημ. πρωτ. 759/16.06.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα των αναλωσίμων πηγών ενέργειας με την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου. Για την λειτουργία του πάρκου, η ΔΕΗ κατασκεύασε στο όριο του πάρκου ένα υποσταθμό προκειμένου να διοχετεύει την παραγόμενη ενέργεια στο δίκτυο της. Για την εργασία αυτή η εταιρεία κλήθηκε να συμμετάσχει στην κατασκευή με ποσό 30.000,00 €, για το οποίο η ΔΕΗ εξέδωσε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών χρεώνοντας και τον αναλογούντα Φ.Π.Α.. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι: (i) αν μπορεί ο υποσταθμός να θεωρηθεί πάγιο στοιχείο από τη στιγμή που έγινε για αποκλειστική χρήση από το φωτοβολταικό πάρκο, ή με δεδομένο ότι η εταιρία απλώς συμμετέχει στην κατασκευή και δεν αποκτά την κυριότητα, πρέπει να καταχωρηθεί ως έξοδο και (ii) αν θεωρηθεί τελικά έξοδο, σε ποιο λογαριασμό του Λογιστικού Σχεδίου πρέπει να καταχωρηθεί προκειμένου να απεικονιστεί ορθά στα βιβλία της εταιρίας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με δεδομένο ότι ο υποσταθμός είναι απαραίτητος για την λειτουργία του πάρκου, το κόστος κατασκευής του προσαυξάνει την αξία του πάρκου και συνεπώς καταχωρείται ως πάγιο στοιχείο.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ