Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.: 736 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Ν. 3842/10».
ΣΧΕΤ.: Το από 11/6/2010 ερώτημά σας, μέσω ηλεκτρ. ταχυδρομείου (με αριθ. ημ. πρωτ. 736/11.06.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται, σε ποιον κωδικό του Ε.Γ.Λ.Σ. καταχωρείται ο φόρος πολυτελείας 10%, ο οποίος σύμφωνα με τον Ν.3842/2010 υπολογίζεται επί των τιμολογίων πώλησης, καθώς και η φορολογική του αντιμετώπιση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο λογιστικός χειρισμός του θέματος καθορίζεται από την παράγραφο 2.2.704 του Ε.Γ.Λ.Σ. περίπτωση 9. Για τα φορολογικά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ