Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.: 702 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:
Ιστοσελίδα:
210 3234.141 www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ».
ΣΧΕΤ.: Το από 3/6/2010 ερώτημά σας, μέσω ηλεκτρ. ταχυδρομείου (αριθ. ημ. πρωτ. 702/04.06.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρεία έδωσε σε προμηθευτή της επιταγές αξίας 100.000 ευρώ, ως προκαταβολή για την κατασκευή νέου μηχανήματος συνολικής αξίας 150.000 ευρώ. Στη συνέχεια ο προμηθευτής αφού έκανε μια πρώτη επιμέτρηση του έργου, εξέδωσε ένα τιμολόγιο τεχνικών έργων συνολικής αξίας 70.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο θα τιμολογηθεί με το πέρας των εργασιών. Ερωτάται, ποιες είναι οι λογιστικές εγγραφές για τις προκαταβολές των επιταγών και για το τιμολόγιο των τεχνικών έργων
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με τις επιταγές που παραδίδονται χρεώνεται ο λογαριασμός 50.08 «Προμηθευτές Εσωτερικού Λογαριασμός Πάγιων Στοιχείων» με πίστωση του λογαριασμού 33.90 «Επιταγές Εισπρακτέες» ή 53.90 «Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες», ανάλογα με την περίπτωση. Με το τιμολόγιο του προμηθευτή χρεώνεται ο λογαριασμός 15.02 «Μηχανήματα Υπό Εκτέλεση» με πίστωση του λογαριασμού 50.08.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ