Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.: 687 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ».
ΣΧΕΤ.: Το από 2/6/2010 έγγραφο σας, μέσω fax (με αριθ. ημ. πρωτ. 687/02.06.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρεία με βιβλία Γ’ κατηγορίας πραγματοποίησε ενδοκοινοτική απόκτηση εμπορευμάτων από προμηθευτή της στη Γαλλία. Ο προμηθευτής εκτός από το τιμολόγιο των εμπορευμάτων εξέδωσε και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά τους. Ερωτάται, σε ποιο λογαριασμό χρεώνεται η υπηρεσία και αν υποβάλλεται LISTING παροχής υπηρεσιών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα θέματα της λογιστικής παρακολούθησης του κόστους των εισαγωγών καθορίζονται από την παράγραφο 2.2.203 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Για τα φορολογικά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΛΟΝΗΣΚΟΝ/ΝΟΙ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ