Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.: 526 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (ΒΙΟ.ΠΑ.)».
ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. 132/23.04.2010 έγγραφο σας (αριθ. ημ. πρωτ. 526/29.04.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής ΑΕ αγόρασε το έτος 1999 ένα αγροτεμάχιο έκτασης 106 στρεμμάτων στα διοικητικό όρια του Δήμου Ζερβοχωρίων Χαλκιδικής για την κατασκευή ΒΙΟ.ΠΑ. Στη συνέχεια εγκρίθηκαν η πολεοδομική μελέτη και η πράξη εφαρμογής του ΒΙΟ.ΠΑ και το αγροτεμάχιο χωρίστηκε σε 67 οικόπεδα από τα οποία έχουν πωληθεί από το 2005 μέχρι σήμερα 25 από αυτά.
Η κατασκευή των έργων υποδομής του ΒΙΟ.ΠΑ (δίκτυα οδοποιίας, τηλεπικοινωνιών, νερού, ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή κτιρίου βιολογικού καθαρισμού, κατασκευή κτιρίου διοίκησης εξοπλισμός κτιρίου, περίφραξη κ.λ.π.) είχε εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης για χρηματοδότηση στα πλαίσια του Μέτρου 3.4 του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας με προϋπολογισμό 1.419.745,71 ευρώ (Δ.Δ. 35%, ίδιοι πόροι 75%). Το έργο ολοκληρώθηκε από την εταιρεία μας τον Απρίλιο του 2009 (έκδοση διαπιστωτικής απόφασης για την ολοκλήρωση του έργου).
Η λογιστική παρακολούθηση του ανωτέρω έργου (δίκτυα, υποδομές, λοιπά κτίρια) έγινε στους κατ’ είδος λογαριασμούς του Παγίου Ενεργητικού (Ενσώματων Ακινητοποιήσεων) στα λογιστικά βιβλία της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ».
Σύμφωνα με το άρθρο 11 (παρ. 3 & 4) του Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α97), ο φορέας ΒΕΠΕ (Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές) – στην προκειμένη περίπτωση, η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΕ – είναι υποχρεωμένη να μεταβιβάσει την διοίκηση και διαχείριση του Βιοτεχνικού Πάρκου σε άλλη Α.Ε. (ΒΙΟ.ΠΑ Ζερβοχωρίων ΑΕ, που ορίζεται ως ο φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ), με σύμβαση άνευ ανταλλάγματος.
Αυτή η ενέργεια, έχει ήδη γίνει με την από 06.04.2009 Σύμβαση άνευ ανταλλάγματος μεταξύ της «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΕ» και της «ΒΙΟ.ΠΑ Ζερβοχωρίων ΑΕ.»
Σημειώνουμε ότι οι υποδομές εξακολουθούν να είναι ιδιοκτησία της «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΕ.» Αυτό που παραχωρήθηκε στην ΒΙΟ.ΠΑ Ζερβοχωρίων ΑΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων, εγκαταστάσεων και οικοδομημάτων του ΒΙΟ.ΠΑ.
Δεδομένου ότι οι υποδομές του ΒΙΟ.ΠΑ εξακολουθούν να είναι στην ιδιοκτησία της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ» αλλά η διαχείριση και εκμετάλλευση αυτού ανήκει στην «ΒΙΟ.ΠΑ Ζερβοχωρίων ΑΕ», ερωτάται αν πρέπει η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ» να διενεργήσει τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις επί των προαναφερόμενων παγίων με συνέπεια τη δυσανάλογη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με βάση την παράγραφο 2.2.100 περίπτωση 2(α) του Ε.Γ.Λ.Σ., ενσώματα πάγια είναι τα υλικά αγαθά που αποκτά η οικονομική μονάδα με σκοπό να τα χρησιμοποιεί ως μέσα δράσεώς της κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα έτος.
Βάσει των αναφερομένων στο ερώτημά σας η εταιρεία μεταβίβασε την διοίκηση και διαχείριση αυτών των στοιχείων σε άλλη Ανώνυμη Εταιρεία με σύμβαση άνευ ανταλλάγματος, χωρίς να αναφέρεται ο χρόνος διάρκειας της μεταβίβασης, αν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής τους και αν αναμένεται κάποιο οικονομικό όφελος από αυτά.
Βάσει αυτών, τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να διαγραφούν σε βάρος των αποτελεσμάτων κατά τον χρόνο που παραχωρήθηκαν, «Λογαριασμός 81.02 Έκτακτες Ζημίες», αν η εταιρεία δεν θα τα χρησιμοποιεί πλέον ως μέσα δράσεώς της και δεν αναμένεται να έχει οικονομικό όφελος από αυτά.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ