Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.: 1152 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:
Ιστοσελίδα:
www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ».
ΣΧΕΤ.: Το από 3/9/2010 ερώτημά σας, μέσω ηλεκτρ. ταχυδρομείου (με αριθ. ημ. πρωτ. 1152/06.09.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρεία θα αλλάξει από 01.01.2011 το λογιστικό της πρόγραμμα και θέτει το ερώτημα αν στη θέση του τριτοβάθμιου κωδικού λογαριασμού που χρησιμοποιούσε με το υπάρχον πρόγραμμα, της μορφής π.χ. 64.01.0000, μπορεί να χρησιμοποιεί τεταρτοβάθμια ανάλυση της μορφής, π.χ. 64.01.0001 και 64.01.0002 χωρίς τελεία ανάμεσα στον τριτοβάθμιο και τον τεταρτοβάθμιο, λόγω μη δυνατότητας του νέου προγράμματος. Οι υπολογισμοί ισοζυγίων κ.λ.π. θα αφορούν τους τεταρτοβάθμιους των λογαριασμών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εφόσον το πέμπτο και το έκτο ψηφίο των λογαριασμών συμφωνεί με τους υποχρεωτικούς τριτοβάθμιους λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ., όπου αυτοί υπάρχουν, και η κωδικοποίηση αυτή είναι συνεπής για όλο το λογιστικό σχέδιο, η αλλαγή είναι αποδεκτή.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ