Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.: 57 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
ΘΕΜΑ: «ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ».
ΣΧΕΤ.: Η από 29/12/2009 επιστολή σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αριθ. ημ. πρωτ. 57/15.01.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρεία Leasing (η Εταιρεία) προβαίνει σε τιτλοποίηση των απαιτήσεών της από συμβάσεις Leasing προς Όχημα Ειδικού Σκοπού που εδρεύει εκτός Ελλάδος (Special Purpose Vehicle ή SPV) στα πλαίσια του Ν. 3156/2003. Κατά την τιτλοποίηση η Εταιρεία εισπράττει τη συμφωνηθείσα αξία με βάση σχετική σύμβαση, η οποία στην ουσία αντιστοιχεί στο σύνολο των μελλοντικών μισθωμάτων του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου.
Για τις απαιτήσεις από τις μισθώσεις που τιτλοποιούνται, διατηρεί την κυριότητα των παγίων και αναλαμβάνει την είσπραξη των μισθωμάτων από τους πελάτες (κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου) για λογαριασμό του SPV. Τα μισθώματα που θα εισπράττει από τους πελάτες (έκδοση τιμολογίου κάθε μήνα ή ανάλογα με την κάθε μισθωτική σύμβαση) θα τα αποδίδει στο SPV. Τα θέματα που αφορούν τα Ελληνικά Βιβλία (που τηρούνται με βάση τις φορολογικές διατάξεις, δηλαδή οι χρηματοδοτικές μισθώσεις απεικονίζονται ως πάγια) και όχι τα Δ.Π.Χ.Α., είναι η λογιστική αντιμετώπιση του προϊόντος της τιτλοποίησης και η τιμολόγηση των μισθωμάτων στον πελάτη από την Εταιρεία για λογαριασμό του SPV.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1) Οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών απορρέουν από την Τέταρτη Ευρωπαϊκή Λογιστική Οδηγία (78/660/ΕΟΚ), η οποία με τις εκάστοτε τροποποιήσεις που υφίσταται, οι οποίες πρέπει να ενσωματώνονται στο Εθνικό δίκαιο, είναι πλήρως συμβατή με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).
2) Βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 134 παράγραφος 2), κάθε επιχείρηση με την νομική μορφή της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. έχει την δυνατότητα να εφαρμόζει προαιρετικά τα Δ.Π.Χ.Α., διάταξη που θεσπίσθηκε από τον Νομοθέτη, κυρίως για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεων και για την παροχή δυνατότητας στις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις με σημαντικές συναλλαγές που είναι πολύπλοκες να παρουσιάζουν οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνώς Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών. Επίσης, με βάση το άρθρο 141 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εταιρείες, που συνάπτουν χρηματοδοτικές μισθώσεις, είτε ως εκμισθωτές είτε ως μισθωτές, έχουν τη δυνατότητα της επιμέτρησης και απεικόνισης των συναλλαγών αυτών στα λογιστικά τους βιβλία, είτε με βάση τους κανόνες που προδιαγράφονται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Π.Χ.Α.) είτε με βάση τους ισχύοντες κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι η μέθοδος που επιλέγεται ακολουθείται με συνέπεια μέχρι τη λήξη της κάθε συγκεκριμένης χρηματοδοτικής μίσθωσης.
3) Τον Ιούλιο του 2009 το I.A.S.B. εξέδωσε Το Πρότυπο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, το οποίο συνιστά μια συμπύκνωση των πλήρων Δ.Π.Χ.Α. και δεν έχει θεμελιώδεις διαφοροποιήσεις από αυτά. Αν και εναπόκειται στο κάθε κράτος – μέλος ή στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση να το υιοθετήσουν, είναι ένα πρότυπο ιδιαίτερης σημασίας για την χώρα μας με τις πολλές μικρές επιχειρήσεις.
4) Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όπως εκφράζονται μέσα από τα προβλεπόμενα από το Ε.Γ.Λ.Σ. και από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που έχουν υπεισέλθει σε αυτά σε σημαντικό βαθμό, δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τα προβλεπόμενα από την αναθεωρημένη Οδηγία 78/660/ΕΟΚ και συνεπώς δεν ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες της χρηματοοικονομικής αναφοράς των επιχειρήσεων.
Βάσει των προαναφερθέντων, το ΣΛΟΤ κρίνει ότι δεν είναι σκόπιμο να προταθεί κάποιος χειρισμός διαφορετικός από τα προβλεπόμενα στα Δ.Π.Χ.Α. και έχει τη γνώμη ότι, για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όταν για κάποιο θέμα δεν προβλέπεται συγκεκριμένος χειρισμός από τα Πρότυπα αυτά, ενδείκνυται να ακολουθείται ο χειρισμός που προβλέπεται από τα Δ.Π.Χ.Α. με ταυτόχρονη αναφορά του γεγονότος στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ