Αθήνα, 11 Ιουνίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.:  267 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:       210 3242.648
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ».
ΣΧΕΤ.:
Το από 5/6/2010 ερώτημά σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αριθμ. ημ. πρωτ. 267/08.03.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται αν υπάρχει σχετική γνωμάτευση του ΕΣΥΛ αναφορικά με το λογιστικό χειρισμό του τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεν υπάρχει σχετική γνωμάτευση. Αν τεθεί όμως το ακριβές ερώτημα, θα απαντηθεί από το ΣΛΟΤ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ