Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: 91 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
ΘΕΜΑ: «ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ».
ΣΧΕΤ.: Το ερώτημά σας (με αριθμ. ημ. πρωτ. 91/25.01.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται σε ποιο λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου καταχωρείται η πληρωμή της περαίωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο φόρος ακίνητης περιουσίας καταχωρείται στο λογαριασμό 63.98.02. Αν αφορά φόρο ακίνητης περιουσίας προηγουμένων χρήσεων, καταχωρείται στο λογαριασμό 82.00.04.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ