Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.: 630 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3242.648 Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.Κ.».
ΣΧΕΤ.: Το από 19.2.2010 ερώτημα σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αριθμ. ημ. πρωτ. 192/19.02.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ο Ο.Ε.Ε.Κ., είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ιδρύθηκε με το Ν.2009/14-2-92 (ΦΕΚ 18 Τεύχος Α), έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Στον ίδιο Νόμο προβλέπεται η διαδικασία ίδρυσης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.). Στην Υπουργική απόφαση 121/25-5-92/(ΦΕΚ 371 Τεύχος Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο άρθρο 17 ορίζεται «Για την αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας και μισθοδοσίας και αποζημιώσεων του πάσης φύσεως προσωπικού του Ι. Ε. Κ. συνιστώνται πάγιες προκαταβολές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το λογιστικό των Ν.Π.Δ.Δ.» Υπό την εποπτεία του Ο.Ε.Ε.Κ. σήμερα λειτουργούν εκατό (100) I.E.Κ. σε όλη την χώρα.
Ο Ο.Ε.Ε.Κ. προέβη στην προμήθεια λογισμικού εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος και προκειμένου να προχωρήσουμε στην εφαρμογή του, πρέπει να επιλυθούν τα παρακάτω προβλήματα για την αντιμετώπιση των οποίων ζητάμε τη αρωγή σας.
Ο Ο.Ε.Ε.Κ. κατά τη σύσταση των ΙΕΚ διαθέτει σε αυτά ποσό πάγιας προκαταβολής, την οποία διαχειρίζονται τα ΙΕΚ και από την οποία καλύπτονται ανάγκες τόσο για τιμολόγια όσο και για την πληρωμή της μισθοδοσίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτών.
– Όσον αφορά τα Τιμολόγια, τα οποία έρχονται στον Ο.Ε.Ε.Κ. μεταχρονολογημένα και εξοφλημένα (έχουν αποδοθεί και οι κρατήσεις), τίθεται το ερώτημα εάν αυτά πρέπει να καταχωρούνται στη Γενική Λογιστική εντός 20 ημερών από την ημερομηνία εκδόσεως του τιμολογίου, όπως ισχύει και στις Α.Ε. (Φ.Π.Α. δεν αποδίδεται).
– Όσον αφορά τη Μισθοδοσία, ο Ο.Ε.Ε.Κ. παραλαμβάνει Μισθοδοτικές Καταστάσεις ωρομίσθιων εκπαιδευτών, οι οποίες έχουν εξοφληθεί, και οι κρατήσεις των ταμείων (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, κλπ) έχουν αποδοθεί από τα ΙΕΚ. Διευκρινίζεται ότι οι Μισθοδοτικές Καταστάσεις δεν αφορούν μόνο το τρέχον έτος, αλλά συνήθως είναι παλαιοτέρων ετών. Η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα είναι ο έλεγχος των παραπάνω Μισθοδοτικών Καταστάσεων και η ενταλματοποίησή τους (έτσι ώστε να γίνει αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής) σε τρεις μόνο κωδικούς λογαριασμούς του απλογραφικού συστήματος, οι οποίοι είναι οι εξής: (0267) Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές, (0551) Εισφορές στο ΙΚΑ, (0552) Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα καταχωρηθούν οι Μισθοδοτικές Καταστάσεις στη Γενική Λογιστική και πώς θα παρακολουθούνται οι λογαριασμοί των υποχρεώσεων 55 «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί».
Παρακαλούμε, να μας δώσετε τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων, έτσι ώστε η μετάβαση από το Δημόσιο Λογιστικό στην εφαρμογή της Διπλογραφικής Λογιστικής και του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου να είναι σύμφωνη με τους νόμους και τις διατάξεις όπως αυτοί ισχύουν σήμερα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1) Με βάση την παράγραφο 1.1.104 του Π.Δ. 205/1998/ΦΕΚ 163 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ, η ενημέρωση των βιβλίων τρίτης κατηγορίας (διπλογραφικό σύστημα) γίνεται βάσει των προβλεπομένων από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. [Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992)] όπως ισχύει σήμερα, (άρθρα 17,18,21 και 22). Ειδικότερα η ενημέρωση του ημερολογίου γίνεται μέχρι και την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί ταμιακών πράξεων από τη διενέργειά τους.
2) Με τα ποσά που καταβάλλονται στα ΙΕΚ ως πάγιες προκαταβολές χρεώνεται ο λογαριασμός 35.03 «Πάγιες προκαταβολές» με πίστωση των ταμιακών διαθεσίμων. Με την παραλαβή των μισθοδοτικών καταστάσεων από τα I.E.Κ., χρεώνονται οι υποχρεωτικοί υπολογαριασμοί του λογαριασμού 60 με πίστωση των λογαριασμών 53 «Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες», 54 «Φόροι – τέλη αμοιβών προσωπικού» και 55 «Ασφαλιστικοί οργανισμοί». Ταυτόχρονα γίνεται χρέωση των λογαριασμών 53, 54 και 55 με τα ίδια ποσά που πιστώθηκαν, με πίστωση του λογαριασμού 35.03 «Πάγιες προκαταβολές», εφόσον τα σχετικά ποσά έχουν εξοφληθεί στο σύνολο τους από τα ΙΕΚ μέσω των παγίων προκαταβολών. Οι μισθοδοτικές καταστάσεις πρέπει να λαμβάνονται εντός του επομένου μήνα από αυτόν που αφορούν.
Παράδειγμα
Έστω προκαταβολή προς Ι. Ε. Κ. Α ευρώ 1.000
2/3
Γίνεται άμεσα η εγγραφή:
Πίστωση
Χρέωση
1.000
I.E.Κ. «Α» Καταθέσεις όψεως
1.000
Κ.Α.Α. 35.03.01 Κ.Α.Α. 38.03…
Με την παραλαβή της μισθοδοτικής κατάστασης από το I.E.Κ. γίνεται η εγγραφή;
Κ.Α.Λ. 60..
(Επί μέρους λογαριασμοί) Κ.Α.Λ. 53.00
Κ.Α.Λ. 54..
Κ.Α.Λ. 55..
«Έστω θεωρητικό ποσό»
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες «Έστω θεωρητικό ποσό»
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών «Έστω θεωρητικό ποσό»
Πίστωση
Χρέωση
800
600
50
150
Ασφαλιστικοί οργανισμοί «Έστω θεωρητικό ποσό»
Ταυτόχρονα γίνεται η εγγραφή:
Χρέωση
Πίστωση
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 600
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 50
Κ.Α.Λ. 53.00 Κ.Α.Λ. 54.. Κ.Α.Λ. 55..
Κ.Α.Α. 35.03.01
800
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 150
I.E.Κ. «Α»
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ