Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) είναι η αρμόδια αρχή να κρίνει την επάρκεια του περιεχομένου της πρακτικής άσκησης, των υποψηφίων νόμιμων ελεγκτών, βάσει του άρθρου 10 του ν. 3693/2008. Η αξιολόγηση της επάρκειας της πρακτικής άσκησης γίνεται με πράξη της ΕΛΤΕ στην οποία ο Νόμος παρέχει το δικαίωμα αξιολόγησης, κατά πλήρη διακριτική ευχέρεια και με κάθε πρόσφορο μέσο.

Για την άσκηση της παραπάνω διακριτικής ευχέρειας η ΕΛΤΕ αποφάσισε ότι θα εφαρμόζει συγκεκριμένες βασικές αρχές ,κριτήρια και διαδικασίες που θα είναι εκ προοιμίου γνωστές στους ενδιαφερόμενους, και εξέδωσε σήμερα σχετική Ανακοίνωση.
Με την ανακοίνωση αυτή θεσπίζονται νέοι κανόνες για τη δομή και το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης. Δίδεται η δυνατότητα στους νέους επαγγελματίες να συντομεύσουν τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, πλην όμως απαιτείται από αυτούς να ικανοποιούν όχι μόνο τα παραδοσιακά ποσοτικά κριτήρια, αλλά να πληρούν και μια σειρά από ποιοτικά χαρακτηριστικά  και δεξιότητες κατ’ αντιστοιχία με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Το περιεχόμενο της ανωτέρω ανακοίνωσης αποτέλεσε αντικείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης, στην οποία καταγράφηκε σχεδόν καθολική αποδοχή του μοντέλου αξιολόγησης που προτάθηκε από την ΕΛΤΕ στο αρχικό κείμενο. Είναι αξιοσημείωτο ότι το σύνολο των κατατεθέντων  σχολίων και απόψεων ήταν  δημιουργικά και εποικοδομητικά  και έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην οριστικοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου.

Τα κριτήρια και οι διαδικασίες που θεσπίζονται με την εν λόγω ανακοίνωση αφορούν τους  υποψήφιους ελεγκτές που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3693/2008 (25 Αυγούστου 2008). Για τους υποψήφιους  ελεγκτές που ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΣΟΕΛ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3693/2008 έχει ήδη εκδοθεί εισήγηση κανονιστικής πράξης στο εποπτεύον Υπουργείο.