Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ανακοινώνει  τη διενέργεια ημερίδας με θέμα ‘Ποιοτικοί έλεγχοι: Ευρήματα πρώτου κύκλου ελέγχων & Προτεραιότητες για το 2010’.

Οι ποιοτικοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν για πρώτη φορά το 2009 σε όλες τις ελεγκτικές εταιρείες, είχαν ως αντικείμενο το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας των ελεγκτικών εταιρειών και το βαθμό συμμόρφωσης των εν λόγω εταιρειών με το 1ο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου Ποιότητας.  Οι αξιολογήσεις διενεργήθηκαν από ειδική ομάδα ελέγχου, υπό την εποπτεία του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου. Οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν ήδη λάβει εμπιστευτικές εξατομικευμένες εκθέσεις με τα ευρήματα που αναδύθηκαν από τον έλεγχο τους. Οι εκθέσεις αυτές θα αποτελέσουν την αφετηρία για τους ποιοτικούς ελέγχους το 2010, οι οποίοι θα εξετάσουν, μεταξύ άλλων, το βαθμό συμμόρφωσης των εταιρειών με τις υποδείξεις της Αρχής αναφορικά με τις εντοπισθείσες αδυναμίες.
Από τον απολογισμό του πρώτου κύκλου ελέγχων, αναδύθηκαν επίσης ορισμένα ευρήματα καθολικού χαρακτήρα για όλο το ελεγκτικό επάγγελμα. Τα ευρήματα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας έκθεσης του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου, η οποία και θα παρουσιασθεί σε ειδική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Απριλίου 2010, 9.30π.μ.. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει ο επαγγελματικός φορέας Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW).
Στην ημερίδα θα παρουσιασθεί η δημόσια έκθεση και θα συζητηθούν με τα ενδιαφερόμενα μέρη τα βασικά ευρήματα που προέκυψαν από τους πρώτους ποιοτικούς ελέγχους. Επίσης, αντικείμενο της εκδήλωσης θα αποτελέσει η σκιαγράφηση του προγράμματος των ποιοτικών ελέγχων για το 2010.
Προσκεκλημένοι  θα είναι εκπρόσωποι των ελεγκτικών εταιρειών καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών και επαγγελματικών φορέων. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και χώρο της εκδήλωσης καθώς και προσκλήσεις θα αποσταλούν σε εύλογο χρόνο.