Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.: 108
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Πληροφορίες:
210 3242.648
210 3234.141 www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΡΙΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ Δ.Π.Χ.Α. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»
ΣΧΕΤ.: Η με ημερομηνία 28-01-2010 επιστολή σας (αριθ. ημ. πρωτ. 108/28-01-2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται, αν η υιοθέτηση του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και του νέου Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» που κατά το Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» συνιστούν μεταβολή λογιστικής πολιτικής, συνεπάγεται την παράθεση τρίτης στήλης στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμό), κατά την έναρξη της πρώτης συγκριτικής περιόδου, βάσει της παραγράφου 39 του Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εάν η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής δεν καταλήγει σε αναδρομική εφαρμογή ή αναδρομική αναδιατύπωση, δεν απαιτείται παράθεση τρίτης στήλης στην έναρξη της πρώτης συγκριτικής περιόδου, [παράγραφος BC (Βάση για Συμπεράσματα) 32 του Δ.Λ.Π. 1.]
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ