Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2009
Αριθ. Πρωτ. 1586 ΑΠ
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Οικονομικών
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
Βουλής 7, 5 όροφος, 105 62, Αθήνα.
Τ: +30 210 3242648
F: +30 210 3234141
Ε: info@e!te.org.gr
W: www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΖΗΜΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ 118/1845/1993».
ΣΧΕΤ.: Το από 6-12-2009 (αριθ. ημ. πρωτ. 1586/7-12-2009) ερώτημά σας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Από την Γνωμάτευση 118/1845/1993/ΕΣΥΛ, προβλέπεται ότι με τις ζημίες από συμμετοχή σε κοινοπραξία, χρεώνεται ο λογαριασμός με Κ.Α 83.10 και πιστώνεται ο λογαριασμός με Κ.Α. 44.10. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι: (α) ο λογιστικός χειρισμός της ανωτέρω περίπτωσης όταν κλείσει η εταιρεία που έχει αντιμετωπίσει έτσι το εν λόγω θέμα και (β) αν συνεχίζει να ισχύει ο εν λόγω χειρισμός της ζημίας από συμμετοχή σε κοινοπραξία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αν το ερώτημα υπονοεί, τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση λύσης (εκκαθάρισης) της εταιρείας που έχει προβεί στον εν λόγω χειρισμό, η απάντηση είναι ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις ρευστοποιούνται/εξοφλούνται (οι προβλέψεις είναι υποχρεώσεις) και σε περίπτωση που τελικά οι υποχρεώσεις δεν θα εξοφληθούν, είτε διότι έπαψε ο λόγος σχηματισμού τους είτε διότι έχουν παραγραφεί, μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων Κ.Α. 84.00.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝH
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ