Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2009
Αριθ. Πρωτ. 1577 ΑΠ
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Οικονομικών
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
Βουλής 7, 5ος ΰροφσς, 105 62, Αθήνα.
Τ:+30 210 3242648
F: +30 210 3234141
W: www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ».
ΣΧΕΤ.: Το από 2-12-09 έγγραφό σας (αριθ. ημ. πρωτ. 1577/2-12-09).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Με βάση το άρθρο 5 παράγραφος 3 περίπτωση γ του Ν. 3299/2004, ερωτάται, αν για την τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς ποσού από το υπόλοιπο κερδών εις νέο λογαριασμός με Κ.Α. 42 «Κέρδη φορολογηθέντα από προηγούμενες χρήσεις μη διανεμηθέντα» στο λογαριασμό με Κ.Α. 41.00 «Φορολογηθέντα έκτακτα αποθεματικά». Το παραπάνω αποθεματικό θα σχηματισθεί με τη δέσμευση να μη διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης όπως ορίζονται στο προαναφερθέν άρθρο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η μεταφορά ποσών από τα «Κέρδη εις νέον» σε λογαριασμό «Εκτακτου αποθεματικού», μπορεί να γίνει με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας. Για τις φορολογικές επιπτώσεις του χειρισμού και για το αν τα ποσά που θα μεταφερθούν αναγνωρίζονται για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής βάσει του Ν. 3299/2004, υπεύθυνη να σας απαντήσει είναι η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝH
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ