Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2009

Αριθ. Πρωτ.  1550 ΑΠ
ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ».
ΣΧΕΤ.: Το από 24/11/2009 (αριθ. ημ. πρωτ. 1550/24-11-09) έγγραφό σας.
ΕΡΩΤΗΜΑ
Για  τα έξοδα που αναγνωρίζονται στον Λογαριασμό  του Ε.Γ.Λ.Σ.  με Κ.Α. «82.00.03 Κλοπές-Υπεξαιρέσεις», ερωτάται:
(i) αν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα για σκοπούς προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος και,
(ii) αν μπορούν να αναγνωρίζονται στον λογαριασμό αυτό τμηματικά στις επόμενες χρήσεις.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(i) Υπεύθυνη να σας απαντήσει στο ερώτημα αυτό, είναι η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
(ii) Τα έξοδα αυτά αναγνωρίζονται στο λογαριασμό με Κ.Α. «82.00.03» στο σύνολό τους όταν διαπιστωθούν και όχι τμηματικά σε περισσότερες χρήσεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝH
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ