Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ (ΦΕΚ 258/09), με την οποία συγκροτείται η εξεταστική επιτροπή για τη διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων. Η επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη, δύο μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι στο γνωστικό πεδίο λογιστικής ή της ελεγκτικής, το ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος και από τρία μέλη του ΣΟΕΛ.

Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα για την επιλογή των θεμάτων, την έγκριση των απαλλαγών και γενικότερα για την διασφάλιση της ακεραιότητας των εξετάσεων. Η ίδια επιτροπή έχει την αρμοδιότητα για τις εξετάσεις  στα γνωστικά αντικείμενα του Ελληνικού Δικαίου και Φορολογίας του κοινού προγράμματος ΣΟΕΛ/ACCA και ACA.