Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2009
Αριθ. Πρωτ. 1538 ΑΠ
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Οικονομικών
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
Βουλής 7, Οροφος, 105 62, Αθήνα.
Τ: +30 210 3242648
F: +30 210 3234141
W: www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ».
ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. ΑΤ/αγ-3699/09 C2714 / 18-11-09 (αριθ. ημ. πρωτ. 1538/19-11-09) έγγραφό σας.
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρεία στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο και άλλες εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ίδρυσε πρόσφατα Γραφείο Αντιπροσώπευσης στην Κίνα. Οι δραστηριότητες του Γραφείου Αντιπροσώπευσης αφορούν σε υπηρεσίες σήμανσης CE και περιλαμβάνουν έρευνες πεδίου, έγκριση σχεδιασμού, εξέταση «ΕΚ τύπου» έλεγχο και έγκριση υλικών και εξαρτημάτων στον παραγωγό, έλεγχο εσωτερικής παραγωγής, επαλήθευση προϊόντος, αξιολογήσεις και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας και άλλες απαιτήσεις στις ισχύουσες νομοθεσίες.
Για την ίδρυση του γραφείου στη Κίνα, υπεβλήθη δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού στην Β’ Οικονομική Εφορία Βόλου, με την επωνυμία MIRTEC CHINA. Όλες οι τιμολογήσεις θα γίνονται από την έδρα της εταιρείας στο Βόλο, βάσει των τεχνικών φακέλων της περατωμένης δραστηριότητας του κάθε πελάτη στην Κίνα και σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες διεκπεραίωσης των έργων πιστοποίησης και τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων ευρωπαϊκών οδηγιών.
Το Γραφείο Αντιπροσώπευσης θα φορολογείται ως προς τα έξοδα λειτουργίας του (συμπεριλαμβανομένων των ενοικίων και των αμοιβών του επιτόπιου προσωπικού) σε ποσοστό 9,82% ανά τρίμηνο.
Ζητείται να υποδειχθούν οι λογιστικοί χειρισμοί που απαιτούνται για την ορθή εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.), για τα κάτωθι θέματα:
(1) Ο λογαριασμός της ομάδας 6 που πρέπει να καταχωρούνται οι αποδοχές του προσωπικού το οποίο είναι κινέζικης καταγωγής (υπογραφή σύμβασης του Γραφείου Αντιπροσώπευσης με Κινέζικο Γραφείο διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων).
(2) Διάφορα γενικά έξοδα (ενοίκια, τηλεφωνικά τέλη, ταξίδια προσωπικού κ.λ.π.).
(3) Ο φόρος που θα πληρώνεται στην Κίνα ανά τρίμηνο.
(4) Η πληρωμή των υποχρεώσεων σε προσωπικό και έξοδα (που θα γίνονται από την έδρα στο Βόλο).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(1) Αν το προσωπικό δεν συνδέεται με σύμβαση μισθώσεως εργασίας με την οικονομική μονάδα, οι αποδοχές του καταχωρούνται στον λογαριασμό «Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων» Κ.Α. 61.
(2) Τα διάφορα γενικά έξοδα καταχωρούνται στους κατ’ είδος λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ..
(3) Ο φόρος καταχωρείται στον λογαριασμό «Φόροι-Τέλη» Κ.Α. 63.
(4) Η χρέωση των ανωτέρω λογαριασμών γίνεται με πίστωση του λογαριασμού «Πιστωτές Διάφοροι» Κ.Α. 53, από τον οποίο και γίνονται οι καταβολές.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ