Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2009
Αριθ. Πρωτ. 1397 ΑΠ
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Οικονομικών
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
Βουλής 7, Οροφος, 105 62, Αθήνα.
Τ: +30 210 3242648
F: +30 210 3234141
W: www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ.
ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. 1095785/481/0015/15-10-2009 (αριθ. ημ. πρωτ. 1397/29-10-09) έγγραφο σας.
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρεία, είχε από τα μέσα της χρήσης 2008 διαφωνία με τις Τελωνειακές Αρχές για τη δασμολογική κλάση και τους επακόλουθους δασμούς και φόρους ορισμένων προϊόντων που εισήγαγε. Η εταιρεία έκανε προσφυγή στην Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων για να λυθεί η διαφορά και μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης κατέβαλλε τα ποσά των δασμών, φόρων και ΦΠΑ με παρακαταθήκη για κάθε μια από τις εισαγωγές. Η απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων ήταν αρνητική για την εταιρεία, το Τελωνείο έκανε εκκαθάριση όλων των παρακαταθηκών και εξέδωσε με ημερομηνία 18.09.2009 γραμμάτια είσπραξης για κάθε διασάφηση που είχε αμφισβητηθεί. Ερωτάται, τι εγγραφές πρέπει να γίνουν και σε ποιους λογαριασμούς ώστε η εταιρεία να είναι σύννομη με την φορολογική νομοθεσία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το ερώτημα δεν είναι πλήρες διότι δεν αναφέρει ποιοι λογαριασμοί κινήθηκαν και πως αυτοί κινήθηκαν με τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά τις εισαγωγές. Συνεπώς δεν μπορεί να απαντηθεί.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ