Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2009
Αριθ. Πρωτ. 1027 ΑΠ
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Οικονομικών
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
Βουλής 7, 5ος Όροφος, 105 62, Αθήνα.
Τ: +30 210 3242648
F: +30 210 3234141
W: www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ».
ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. 1088301/11166/Β0012/8-10-09 (αριθ. ημ. πρωτ. 1027/15-10-09) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος, Τμήμα Β’.
ΕΡΩΤΗΜΑ
Από φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε την 05.11.2001 στο ταμείο εταιρείας, προέκυψε έλλειμμα το οποίο έγινε αποδεκτό από την εταιρεία. Η φορολογική αρχή καταλόγισε ισόποσο ποσό ως αποκρυφθείσα φορολογητέα ύλη πλέον Φ.Π.Α., το οποίο και πληρώθηκε από την εταιρεία. Το παραπάνω έλλειμμα ταμείου συνεχίζει να υπάρχει και πρέπει να τακτοποιηθεί λογιστικά. Ερωτάται ποιος είναι ο ορθός λογιστικός χειρισμός.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με το ποσό του ελλείμματος του ταμείου που αφορά προηγούμενες χρήσεις και με το οποίο τελικά θα επιβαρυνθεί η εταιρεία, χρεώνεται ο υποχρεωτικός λογαριασμός με Κ.Α. «82.00.03 Κλοπές – Υπεξαιρέσεις».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ