Αθήνα 31 Ιουλίου 2009
Αριθμ.Πρωτ.316:
ΘΕΜΑ: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΜΕΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ
Την 01.01.2008 η Β απέκτησε το 80% των μετοχών της Γ έναντι € 50.000. Η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχομένων υποχρεώσεων της Γ κατά την 01.01.2008 ανερχόταν σε € 55.000. Την 02.01.2008 η Α απέκτησε το 60% των μετοχών της Β έναντι € 200.000. Η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Β κατά την 02.01.2008 ανερχόταν σε € 332.000. Επίσης κατά την 02.01.2008 η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Γ ανερχόταν σε € 55.000 και δεν είχε διενεργηθεί καμία διεταιρική συναλλαγή μεταξύ των Α, Β και Γ. Ερωτώνται: (α) πως υπολογίζεται η υπεραξία στην εν λόγω ενοποίηση επιχειρήσεων και (β) πως υπολογίζεται η υπεραξία στην περίπτωση που η Β ήταν ήδη θυγατρική της Α πριν την 01.01.2008
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
(i) Στην (α) περίπτωση τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που απέκτησε η Α ανέρχονται για σκοπούς ενοποίησης σε:
Στοιχεία της Β (332.000-50.000)x60%= 169.200
Στοιχεία της Γ 55.000×80%x60%        = 26.400
Σύνολο 195.600
Καταβληθέν τίμημα 200.000
Υπεραξία 4.400
(ii)  Στην (β) περίπτωση, στον ενοποιημένο ισολογισμό της Α, θα εμφανισθεί η υπεραξία που προέκυψε από την εξαγορά της Β πριν την 01.01.2008 και το σύνολο της υπεραξίας, στην προκειμένη περίπτωση 50.000-(55.000×80%)=6.000, κατά την εξαγορά της Γ από την Β.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ