Αθήνα 27 Ιουλίου 2009
Αριθ.Πρωτ.:587ΑΠ
ΘΕΜΑ: ΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ.
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρεία προτίθεται να διασπασθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 81-86 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 1 του Ν.2166/1993 και για το σκοπό αυτό έχει συντάξει ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2008. Οι προερχόμενοι από τη  διάσπαση κλάδοι και τμήματα θα απορροφηθούν από υφιστάμενες ανώνυμες  εταιρείες (επωφελούμενες). Οι επωφελούμενες εταιρείες για τις χρήσεις μέχρι την  31.12.2008 δεν υπερέβαιναν κανένα από τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ενώ είχαν επιλέξει προαιρετικά ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών. Η διασπώμενη έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Ν. 1882/1990, ελέγχεται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές,  ο ετήσιος κύκλος εργασιών της υπερβαίνει κατά πολύ τα 9.000.000 ευρώ για την τήρηση αναλυτικής λογιστικής, και δεν εφαρμόζει τα  Δ.Π.Χ.Α.
Ερωτάται αν μετά την διάσπαση:
(i) Όλες οι επωφελούμενες εταιρείες έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις τήρησης αναλυτική λογιστικής κατά την χρήση 2009, κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η διάσπαση και η απορρόφηση των αντίστοιχων κλάδων, εκ του γεγονότος μόνον ότι η διασπώμενη είχε τις  προϋποθέσεις.
(ii) Κάποιες από τις επωφελούμενες εταιρείες έχουν  υποχρέωση τήρησης αναλυτικής λογιστικής κατά την χρήση 2009 κατά τη οποία θα ολοκληρωθεί η διάσπαση, εκ του γεγονότος ότι η διασπώμενη είχε τις προϋποθέσεις και επιπλέον οι συγκεκριμένες επωφελούμενες μετά την απορρόφηση κλάδων υπερέβησαν τα προβλεπόμενα όρια κατά την χρήση 2009.
(iii) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο ερώτημα (i), εάν η υποχρέωση αυτή μπορεί να παύσει να υφίσταται ανεξαρτήτως προϋποθέσεων την χρήση 2010 ή θα παύσει να υφίσταται για τις επωφελούμενες μόνο υπό τον όρο της μη υπέρβασης των ορίων για δυο συνεχόμενες χρήσεις 2009 και 2010 σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 42α του Ν. 2190/20.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα στο παρελθόν, το ΣΛΟΤ έχει εκφράσει την άποψη, ότι η τήρηση της αναλυτικής λογιστικής, δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, προσθέτει ανώφελα κόστη, δεν εφαρμόζεται με την μορφή αυτή σε κανένα μέρος του κόσμου και η τήρησή της δεν προβλέπεται πλέον, ούτε από τον Κ.Β.Σ.. Στα πλαίσια αυτά, η γνώμη του ΣΛΟΤ είναι, ότι η τήρηση της αναλυτικής λογιστικής,  με δεδομένο ότι  επιβάλλεται  ακόμα από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1882/1990, πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως,  για νομικούς σκοπούς, αναγκαία, δηλαδή μετά την διάσπαση, όλες οι εμπλεκόμενες  εταιρείες, (διασπώμενη και επωφελούμενες),  κρίνονται αυτοτελώς και εξ αρχής, βάσει των προβλεπομένων από την σχετική νομοθεσία.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ