Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της ότι οι Ποιοτικοί Έλεγχοι 2009 των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων θα πραγματοποιηθούν κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Οι προαναφερόμενοι ποιοτικοί έλεγχοι θα εστιαστούν στη λειτουργία του συστήματος ποιοτικού ελέγχου στις ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται από το αντίστοιχο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου Ποιότητας (ISQC 1), καθώς και σε διαδικασίες που αφορούν την υποχρέωση των νόμιμων ελεγκτών να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με θέματα πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι εν λόγω ποιοτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν σε όλες ανεξαιρέτως τις ελεγκτικές εταιρείες σε ημερομηνίες που θα κοινοποιηθούν έγκαιρα από την ΕΛΤΕ. Οι πρώτοι ποιοτικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν από το τμήμα ποιοτικών ελέγχων της ΕΛΤΕ, συνεπικουρούμενο από στελέχη του τμήματος ποιοτικού ελέγχου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Βρετανίας (ICAEW).

Επισημαίνεται επίσης η συνεργασία της ΕΛΤΕ με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Βρετανίας (ICAEW) για την πραγματοποίηση των εν λόγω ελέγχων, καθώς και η διοργάνωση συνάντησης με τους εμπλεκόμενους φορείς, με σκοπό την ενημέρωσή τους αναφορικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω ποιοτικών ελέγχων