Αθήνα 4 Αυγούστου 2009
Αριθ. Πρωτ.: 499 ΑΠ
ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ασφαλιστική εταιρεία, μετά από μεταβίβαση στο παρελθόν των δικαιωμάτων ανανέωσης συμβολαίων για πρωτασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, στο υποκατάστημα  ασφαλιστικής εταιρείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, έχει παύσει πλέον να σφαλίζει παρόντες και μελλοντικούς κινδύνους. Στα πλαίσια αυτά και προκειμένου να κλείσει όσες εκκρεμείς υποχρεώσεις της δεν έχουν ακόμα κλείσει, προκειμένου να προχωρήσει μελλοντικά προς την λύση της, προτίθεται να μεταβιβάσει στο εν λόγω υποκατάστημα και τις υποχρεώσεις προς ασφαλισμένους από εκκρεμείς ζημίες ασφαλιστηρίων συμβολαίων του παρελθόντος, για τα οποία  έχει  ήδη μεταβιβάσει τα δικαιώματα ανανέωσης. Επίσης προτίθεται να μεταβιβάσει και τις υποχρεώσεις της προς άλλες ασφαλιστικές εταιρείες από την συμμετοχή της σε  εκκρεμείς ζημίες αυτών των ασφαλιστικών εταιρειών από αντασφαλιστήρια συμβόλαια του παρελθόντος, για τα οποία ομοίως έχει ήδη μεταβιβάσει τα δικαιώματα ανανέωσης. Για την πληρωμή του εν λόγω ποσού, το υποκατάστημα της εταιρείας των Η.Π.Α. θα εκδώσει προς την ασφαλιστική εταιρεία τιμολόγιο ανόργανων εσόδων του άρθρου 12 παρ. 3 του Π.Δ. 186/92. Στο πλαίσιο της ανωτέρω μεταβίβασης υποχρεώσεων από εκκρεμείς ζημίες, η εταιρεία επίσης,  θα μεταβιβάσει στο ανωτέρω υποκατάστημα και τις απαιτήσεις που τυχόν έχει έναντι εταιρειών που την αντασφάλιζαν για την συμμετοχή τους στις ζημίες αυτές οι οποίες επίσης θα επιμετρηθούν με βάση την ασφαλιστική νομοθεσία και τις σχετικές αντασφαλιστικές συμβάσεις. Σε αντάλλαγμα της μεταβίβασης των απαιτήσεων αυτών η εταιρεία  θα λάβει ποσό ίσο με την αξία των απαιτήσεων έναντι σχετικού τιμολογίου που θα εκδώσει.
Για την μεταβίβαση των υποχρεώσεων από εκκρεμείς ζημίες, η ασφαλιστική  εταιρεία προτίθεται να πιστώσει μεταβατικό λογαριασμό με χρέωση των υποχρεώσεων που θα μεταβιβασθούν και στην συνέχεια να χρεώσει  τον λογαριασμό αυτό με την ισόποση αξία που θα καταβάλει. Ομοίως για τις απαιτήσεις κατά αντασφαλιστών που θα μεταβιβάσει, θα χρεώσει μεταβατικό λογαριασμό με πίστωση των απαιτήσεων και στην συνέχεια θα  πιστώσει  τον εν λόγω λογαριασμό με την ισόποση αξία που θα εισπράξει.
Ερωτάται, αν οι ανωτέρω λογιστικοί χειρισμοί, είναι  οι ενδεδειγμένοι.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όταν συντάσσονται οικονομικές καταστάσεις χωρίς να ισχύει η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας  (Going Concern Assumption),  τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις επιμετρώνται σε καθαρές ρευστοποιήσιμες αξίες, δηλαδή στα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν από την ρευστοποίηση/διακανονισμό τους και στην συνέχεια  αναγνωρίζεται κέρδος ή ζημία από τις διαφορές μεταξύ των αξιών που αναγνωρίσθηκαν και των  οριστικών ποσών που εισπράχθηκαν/πληρώθηκαν κατά την ρευστοποίηση ή τον διακανονισμό. Τα περιγραφόμενα  στο ερώτημά σας φαίνεται να συμφωνούν με τα προαναφερθέντα και από την άποψη αυτή, ο περιγραφόμενος  χειρισμός από λογιστικής πλευράς, είναι ορθός.
Η παρούσα γνώμη, δεν μπορεί να εκληφθεί  ως απάντηση στο αν έγιναν ορθά οι επιμετρήσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Επίσης,  το ΣΛΟΤ δεν είναι αρμόδιο να απαντήσει  για τα φορολογικά παραστατικά που πρέπει να εκδοθούν για τις εν λόγω συναλλαγές καθώς και για τις λοιπές  φορολογικές επιπτώσεις του θέματος.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ