Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ (ΦΕΚ 1245/2009) που ορίζει τους όρους και το πλαίσιο διενέργειας των Eπαγγελματικών Eξετάσεων. Η ΕΛΤΕ είναι η αρμόδια Αρχή που έχει την πλήρη εποπτεία και έλεγχο των επαγγελματικών εξετάσεων για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας. Ωστόσο, η ΕΛΤΕ αναθέτει την οργάνωση και εκτέλεση τους στην επαγγελματική ένωση ΣΟΕΛ.

Το πλαίσιο διενέργειας των επαγγελματικών εξετάσεων προβλέπει την διενέργεια των εξετάσεων από ειδική επιτροπή εξετάσεων, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Τέλος, θέτει τις βάσεις για την διεθνοποίηση των επαγγελματικών εξετάσεων καθώς οι υποψήφιοι που έχουν περατώσει επιτυχώς τις επαγγελματικές εξετάσεις του ACCA, ACA και του κοινού προγράμματος εξετάσεων του ΣΟΕΛ και του ΑCCA μπορούν να ολοκληρώσουν το σύνολο των επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 12 του Ν.3693/2008, με την προϋπόθεση της επιτυχούς εξέτασης τους σε γενικά και ειδικά θέματα Ελληνικού Δικαίου.1245_2009