Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) είναι η αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία. Η ΕΛΤΕ εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση οι διατάξεις της οποίας ορίζουν τους Όρους και τις Προϋποθέσεις για τη Χορήγηση Επαγγελματικής Άδειας. Συμφώνα με την ανακοίνωση αυτή, οι υποψήφιοι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία προκειμένου να λάβουν επαγγελματική άδεια θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας, να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις επαγγελματικές εξετάσεις ή τις ειδικές επαγγελματικές εξετάσεις όπως αυτές ορίζονται από την Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ (ΦΕΚ 1245/09) και να έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη πρακτική άσκηση. Τέλος, για τη διατήρηση της επαγγελματικής άδειας οι νόμιμοι ελεγκτές υποχρεούνται να παρακολουθούν προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης που παρέχονται από φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η Επάρκεια της Πρακτικής Άσκησης όπως και η Επάρκεια των Προγραμμάτων Συνεχούς Εκπαίδευσης κρίνεται από την ΕΛΤΕ.