Αθήνα,  2008
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:170ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Βουλής 7, 5ος Όροφος, 105 62, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3242648
Fax: 210 3234141,
ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ.
ΕΡΩΤΗΜΑ.
1. Εταιρεία αποκτά ομολογιακό δάνειο σε ξένο νόμισμα  με σκοπό να εξοφλήσει παλαιό δάνειο που είχε χρησιμοποιηθεί για αγορά ακινήτου. Με το νέο δάνειο εξοφλεί το παλαιό δάνειο και αγοράζει και νέο ακίνητο. Ερωτάται αν μπορεί να θεωρηθεί ότι όλες οι συναλλαγματικές διαφορές αφορούν  την αγορά ακινήτων.
2. Εταιρεία έχει αποκτήσει μακροπρόθεσμο δάνειο σε ξένο νόμισμα για αγορά μετοχών. Ερωτάται αν οι  συναλλαγματικές διαφορές από το εν λόγω δάνειο θα βαρύνουν την χρήση στην οποία προέκυψαν, ή μπορούν να βαρύνουν μέσω απόσβεσης περισσότερες χρήσεις.
3. Εταιρεία αποκτά ομολογιακό δάνειο που το χρησιμοποιεί: (α) για αγορά ακινήτου, (β) για αγορά μετοχών άλλης κτηματικής εταιρείας και (γ) για κεφάλαιο κίνησης. Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών του εν λόγω δανείου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
1. Σύμφωνα με την περίπτωση 17 της παραγράφου 2.2.110 του Ε.Γ.Λ.Σ., στον λογαριασμό 16.15 «συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια  για κτήσεις πάγιων στοιχείων», παρακολουθούνται  οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από δάνεια που συνάπτονται ειδικά και μόνο για την αγορά, κατασκευή ή εγκατάσταση πάγιων στοιχείων. Συνεπώς, αν το δάνειο δεν ελήφθη ειδικά και μόνο για την αγορά του ακινήτου, δεν έχει εφαρμογή ο εν λόγω λογιστικός χειρισμός.
2. Οι συναλλαγματικές διαφορές βαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσεως  στην οποία προέκυψαν.
3. Ισχύουν τα αναφερόμενα στην περίπτωση 1. Δηλαδή, κατά το μέρος που το δάνειο ελήφθη ειδικά και μόνο για την αγορά του ακινήτου, έχει εφαρμογή η περίπτωση 17  της παραγράφου  2.2.110 του Ε.Γ.Λ.Σ. Οι συναλλαγματικές διαφορές που αφορούν το υπόλοιπο τμήμα  του δανείου, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσεως στην οποία προέκυψαν.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ