Αθήνα, 24 Μαρτίου  2009
Αριθ.Πρωτ.:140ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Βουλής 7, 5ος Όροφος,
Τ.Κ. 105 62, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3242648  Fax: 210 3234141,
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εμπορική εταιρεία προτίθεται να εφαρμόσει την τεχνική  του πρότυπου κόστους για την επιμέτρηση  των αποθεμάτων της πραγματοποιώντας την κατανομή των αποκλίσεων μεταξύ του  προτύπου και του  ιστορικού κόστους σε μηνιαία βάση, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται έγκαιρος υπολογισμός των αποκλίσεων αυτών, να διασφαλίζεται η ορθότητα των καταχωρήσεων και ο  τρόπος κατανομής τους και να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση των μηνιαίων αποτελεσμάτων από την μητρική εταιρεία, η οποία προϋποθέτει την κατανομή των αποκλίσεων σε μηνιαία βάση. Ερωτάται η ορθότητα του ανωτέρω χειρισμού.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Η κατανομή των αποκλίσεων μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε χρονική βάση κρίνεται από την επιχείρηση για διοικητικούς σκοπούς και  σε κάθε περίπτωση στο τέλος  της περιόδου για την οποία δημοσιοποιούνται οι οικονομικές καταστάσεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ