ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Βουλής 7, 105 62, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3242648
Fax: 210 3234141,
Αθήνα 6 Φεβρουαρίου 2009
Αριθμός  Πρωτοκόλλου: 630ΑΠ
ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε. ΛΟΓΩ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ.
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Μία Ανώνυμη Εταιρεία και μια Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης που κατέχουν από κοινού ένα οικόπεδο, προέβησαν σε δήλωση έναρξης εργασιών Κοινωνίας Αστικού Δικαίου με αντικείμενο δραστηριότητας την ανέγερση και πώληση οικοδομής επί του εν λόγω οικοπέδου. Τα θέματα που προκύπτουν είναι:
(i) Λόγω έλλειψης νομικής προσωπικότητας της Κοινωνίας το οικόπεδο που έχει μεταγραφεί στις μερίδες των Μελών της Κοινωνίας  δεν είναι δυνατόν να μεταγραφεί σε αυτήν.
(ii) Πέραν της δαπάνης για την αγορά του οικοπέδου, κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη των εργασιών της Κοινωνίας από τα Μέλη της, έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν την Κοινωνία αλλά τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί στο όνομά τους.
(iii) Οι πληρωμές των δαπανών από την Κοινωνία, με δεδομένο ότι δεν διαθέτει δικά της κεφάλαια, θα γίνονται από το ένα Μέλος της, τα παραστατικά όμως θα εκδίδονται στο όνομα της Κοινωνίας και εν συνεχεία το Μέλος που κατέβαλλε τις δαπάνες θα χρεώνει το άλλο Μέλος για τις δαπάνες που του αναλογούν.
Ερωτάται ο κατάλληλος λογιστικός χειρισμός των κατωτέρω, με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα:
(α) αν μετά την σύσταση της Κοινωνίας και την λήψη Α.Φ.Μ. από αυτήν, τα Μέλη της  θα συνεχίσουν να εμφανίζουν  την αξία του οικοπέδου στα βιβλία τους και σε ποιόν λογαριασμό, ή αν η αξία του οικοπέδου πρέπει να εμφανισθεί στα βιβλία της Κοινωνίας με ποιο τρόπο θα γίνει  αυτό.
(β) ποιος ο λογιστικός χειρισμός των δαπανών που έγιναν από τα Μέλη για λογαριασμό της Κοινωνίας πριν την έναρξή της, καθώς και των δαπανών που γίνονται από αυτά  για λογαριασμό της μετά την σύστασή της.
(γ) διάφορα φορολογικά θέματα, σχετικά με τον φόρο προστιθεμένης αξίας, τα παραστατικά που πρέπει να εκδίδονται και τον τρόπο φορολογίας της Κοινωνίας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Βάσει των απαντήσεων που δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για τα φορολογικά θέματα, η γνώμη του Σ.ΛΟ.Τ. για τα λογιστικά θέματα, έχει ως εξής:
Η αξία του οικοπέδου θα μεταφερθεί από τα Μέλη στην Κοινωνία, με πίστωση της αξίας των αποθεμάτων στα οποία και έχει αναγνωρισθεί και χρέωση  απαίτησης από αυτήν. Οι δαπάνες που έχουν αναληφθεί από τα Μέλη μέχρι την σύσταση της Κοινωνίας, οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί στους κατά περίπτωση λογαριασμούς των βιβλίων των Μελών  και για την μεταφορά των οποίων στην Κοινωνία, απαιτείται έκδοση τιμολογίων από τα Μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, θα μεταφερθούν έμμεσα, με αναγνώριση εσόδου βάσει των τιμολογίων που θα εκδοθούν από τα Μέλη με χρέωση των απαιτήσεων από την Κοινωνία. Με τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα Μέλη και εκδίδονται παραστατικά στο όνομα της Κοινωνίας (μετά την σύστασή της), θα χρεώνονται απ’ ευθείας οι απαιτήσεις από την Κοινωνία με πίστωση των ταμιακών διαθεσίμων ή των υποχρεώσεων των Μελών. Αντίστοιχα, η Κοινωνία θα αναγνωρίσει τα στοιχεία και τις δαπάνες που  πραγματοποιούν τα Μέλη για λογαριασμό της στους κατά περίπτωση λογαριασμούς της  με πίστωση των υποχρεώσεων προς τα Μέλη τα οποία και κατέβαλλαν τα σχετικά ποσά.  Οι απαιτήσεις των Μελών από την Κοινωνία και οι υποχρεώσεις της Κοινωνίας προς τα Μέλη θα διακανονισθούν (κλείσουν), με την πώληση της οικοδομής και την είσπραξη χρημάτων από την Κοινωνία.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ