ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Βουλής 7, 105 62, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3242648
Fax: 210 3234141,
Αθήνα 6 Φεβρουαρίου 2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου:53ΑΠ
ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
ΕΡΩΤΗΜΑ
Από κατάστημα ψιλικών που τηρεί Γ΄ Κατηγορίας Βιβλία του ΚΒΣ, ερωτώνται  σχετικά με τις πωλήσεις εφημερίδων-περιοδικών για λογαριασμό τρίτων, τα εξής:
(α) Αν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των ποσοτήτων στους λογαριασμούς τάξεως Κ.Α. (01-05) «Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία/Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων».
(β) Αν απογράφονται  οι ποσότητες και/ή οι αξίες των  εφημερίδων  στο βιβλίο απογραφών.
(γ) Αν είναι ορθός ο παρακάτω λογιστικός χειρισμός:
Με την εκκαθάριση της πώλησης χρεώνεται ο λογαριασμός Κ.Α. 50.91 «Αγορές εφημερίδων περιοδικών» και πιστώνονται οι λογαριασμοί  Κ.Α. 50.90 «Δικαιούχοι εφημερίδων- περιοδικών» και  Κ.Α.73 «Προμήθειες από τον τύπο». Με την πώληση των εφημερίδων στους πελάτες, εκδίδεται Απόδειξη Λιανικής Πώλησης με χρέωση του ταμείου και πίστωση του λογαριασμού Κ.Α.  50.92 «Πωλήσεις εφημερίδων». Με τον τρόπο αυτό οι λογαριασμοί με Κ.Α. 50.91 και 50.92 εξισώνονται και ο  λογαριασμός με Κ.Α.  50.90 μηδενίζει με τις πληρωμές προς τους δικαιούχους.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Σχετικά με τα ανωτέρω ερωτήματα ισχύουν τα εξής:
(α) Το θέμα ρυθμίζεται από την  παράγραφο 3.2.102 του Ελληνικού Γενικού  Λογιστικού Σχεδίου.
(β) Αρμόδια να σας απαντήσει, είναι η σχετική Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών. Το θέμα αυτό πάντως,  ρυθμίζεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 27 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
(γ)  Από λογιστικής απόψεως, ο περιγραφόμενος χειρισμός, είναι ορθός.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ