Αθήνα 6 Φεβρουαρίου 2009
Αριθμός Πρωτόκολλου: 31ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Βουλής 7, 105 62, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3242648
Fax: 210 3234141,
ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Εταιρεία αναλαμβάνει για λογαριασμό πελάτη της την έκδοση ενοποιημένων τηλεφωνικών καταλόγων χωρίς να παρέχεται κανένα υλικό από τον πελάτη, βάσει μεταξύ τους σύμβασης. Η Εταιρεία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την επιμέλεια της έκδοσης των καταλόγων (κόστος προεκτύπωσης), με δικό της προσωπικό βάσει  στοιχείων που παρέχονται από τον πελάτη σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα  και παραδίδει το σχεδιασμένο υλικό  σε Τυπογραφική Επιχείρηση, η οποία με δικά της μέσα και υλικά εκτυπώνει τους καταλόγους. Το κόστος προεκτύπωσης που  αναλαμβάνεται από την Εταιρεία, κυμαίνεται περίπου από 0,8%-3% του συνολικού κόστους της έκδοσης. Οι κατάλογοι τιμολογούνται από την Τυπογραφική Επιχείρηση στην Εταιρεία και η Εταιρεία πωλεί στην συνέχεια τους καταλόγους στον Πελάτη της. Ερωτάται, αν η πώληση των καταλόγων από την Εταιρεία στον Πελάτη της θεωρείται εμπορική δραστηριότητα (πώληση εμπορευμάτων) και όχι επεξεργασία (πώληση προϊόντων) με δεδομένο ότι υπάρχει το κόστος προεκτύπωσης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Από λογιστικής απόψεως, το κόστος των καταλόγων συνίσταται από την αμοιβή της Τυπογραφικής Επιχείρησης και το κόστος προεκτύπωσης της Εταιρείας. Πάντως, με δεδομένη την μικρή συμμετοχή του κόστους προεκτύπωσης στο συνολικό κόστος αυτών, μπορεί οι κατάλογοι να θεωρηθούν  εμπόρευμα και το κόστος προεκτύπωσης, σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, να βαρύνει αναλογικά τα πωληθέντα και τα παραμένοντα ως αποθέματα.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ