Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου 596ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Τηλέφωνο: 210 3286 343
Fax: 210 3286 075,
e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Από επιχείρηση που εφαρμόζει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία αυγών, ερωτάται, πως κατατάσσονται αγοραζόμενοι νεοσσοί που κατά την αγορά τους δεν έχει αποφασισθεί εάν θα ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία ή θα πωληθούν ως προϊόν.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Τέτοιου είδους θέματα δεν ρυθμίζονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Συμπεράσματα μπορούν να αντληθούν από το Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων», η παράγραφος 66 του οποίου αναφέρει ότι ένα περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται ως κυκλοφορούν όταν: (α) αναμένεται να ρευστοποιηθεί, ή να πωληθεί, ή να αναλωθεί κατά την συνήθη πορεία του κύκλου εκμετάλλευσης της επιχείρησης, (β) κατέχεται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς, (γ) αναμένεται να ρευστοποιηθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού, (δ) το περιουσιακό στοιχείο είναι μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών εκτός  αν υπάρχει περιορισμός ανταλλαγής ή χρήσης του  για  το διακανονισμό υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες  μετά την ημερομηνία ισολογισμού.  Όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται ως μη κυκλοφορούντα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι αγοραζόμενοι νεοσσοί κατατάσσονται ως Πάγια Στοιχεία, (Κ.Α.Λ. 14.06 του Ε.Γ.Λ.Σ.), αφού δεν συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ