Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2009
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 663ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Βουλής 7, 5ος Όροφος, 105 62, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3242648
Fax: 210 3234141,
ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Από εταιρεία που ελέγχεται υποχρεωτικά από Ορκωτούς Ελεγκτές  και δεν τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα), ερωτάται, αν υπάρχει η υποχρέωση εφαρμογής Αναλυτικής Λογιστικής (Ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ.) και ποιες είναι οι συνέπειες από την μη τήρησή της.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Η εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής προβλέπεται από το άρθρο 7 του Ν. 1882/1990. Το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ