Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2009
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:3ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343
Fax: 210 3286 075,
e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΕΡΩΤΗΜΑ.
1. Εταιρεία προμηθεύεται από το εξωτερικό επαγγελματικά τηλεπικοινωνιακά κέντρα και τα παρελκόμενά τους (συσκευές, χειροτηλέφωνα, κάρτες, λογισμικό λειτουργίας των και κάθε άλλο εξάρτημα αναγκαίο για τη λειτουργία των τηλεφωνικών κέντρων), τα οποία διαθέτει στην ελληνική αγορά χονδρικώς, καθώς αυτά προορίζονται για επαγγελματική χρήση.
2. Στην περίπτωση που πελάτης της εταιρείας χρειασθεί αναβάθμιση ή επέκταση του συστήματός του που αρχικά προμηθεύτηκε ως ανωτέρω, γίνεται προμήθεια των ανάλογων ειδών, είτε με εισαγωγή σε μορφή cd/ή κάρτας και τοποθέτηση τους στον χώρο του πελάτη, είτε μέσω διαδικτύου αν αφορούν αΰλες εφαρμογές.
Ερωτάται ο λογιστικός και φορολογικός χειρισμός των ανωτέρω πράξεων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Όλα τα ανωτέρω, (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού) και ανεξάρτητα της μορφής, της συσκευασίας και του τρόπου με τον οποίο αποκτώνται, για λογιστικούς σκοπούς θεωρούνται εμπορεύματα και συνεπώς  κατά την αγορά αναγνωρίζονται ως απόθεμα (Κ.Α. 20 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου) και κατά την πώληση ως πωλήσεις εμπορευμάτων (Κ.Α. 70 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου). Για τα φορολογικά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ