ΑΘΗΝΑ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 505ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Ετερόρρυθμη εταιρεία (με ομόρρυθμο μέλος μια συμμετοχική Ε.Π.Ε.) αγόρασε κατά πλήρη κυριότητα ένα ακίνητο (οριζόντια ιδιοκτησία την οποία πρόκειται να την χρησιμοποιήσει ως εμπορικό κατάστημα) καθώς και το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των υπαίθριων κοινοχρήστων χώρων του εν λόγω ακινήτου. Το εν λόγω δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης αποκτήθηκε με την ίδια συμβολαιογραφική πράξη που αποκτήθηκε και  το ακίνητο και καταβλήθηκε για αυτό  ο αναλογών ΦΠΑ. Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα λογιστικός χειρισμός παρακολούθησης του δικαιώματος αυτού από την εταιρεία που το αγόρασε.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Με βάση την παράγραφο 9 του άρθρου 42ε του Κ.Ν 2190/1920 που προέρχεται από το άρθρο 16 της  4ης Ευρωπαϊκής Λογιστικής Οδηγίας (78/660/EEC), τα δικαιώματα (rights) σε ακίνητα απεικονίζονται στην κατηγορία των ενσωμάτων παγίων. Συγκεκριμένα, η Οδηγία αναφέρει ότι παρουσιάζονται  στο λογαριασμό κτίρια και οικόπεδα.  Με βάση τα ανωτέρω και  δεδομένου ότι το εν λόγω δικαίωμα είναι απροσδιόριστης ωφέλιμης ζωής καταχωρείται σε ιδιαίτερο λογαριασμό των οικοπέδων με κατάλληλο τίτλο,  δεν αποσβένεται και  παρέχεται σχετική σημείωση στο προσάρτημα, αν  η αξία του είναι σημαντική σε σχέση με την  συνολική αξία των οικοπέδων.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ