ΑΘΗΝΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 485
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Εταιρεία έχει αναπτύξει και εγκαθιστά μηχανογραφικό σύστημα ERP σε εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου για την παρακολούθηση ευρέως φάσματος λειτουργιών. Σε ότι αφορά την ανάπτυξη των λογαριασμών στην Γενική και την Αναλυτική Λογιστική, το σύστημα δίνει την δυνατότητα εκτός από τον ορισμό των υποχρεωτικών και μη λογαριασμών σε Α, Β και Γ επίπεδο σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ να χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα «πεδία-κλειδιά» τα οποία αποτελούν ξεχωριστές οντότητες και όχι τμήμα του λογαριασμού. Υποκαθίσταται έτσι η αναγκαιότητα και ανάπτυξη των, πέραν του 3ου επιπέδων, αποτελεσματικών λογαριασμών, λόγω της ύπαρξης των ανεξαρτήτων «πεδίων-κλειδιών». Ως τέτοια πεδία μπορούν να αναφερθούν τα υποκαταστήματα, οι φορείς κόστους, τα υλικά, οι χρεώστες, οι πιστωτές και τα πάγια. Με την χρήση των παραπάνω πεδίων: (α) η κωδικοποίηση των λογαριασμών των δαπανών και εσόδων, σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ., γίνεται ανεξάρτητη από τον φορέα κόστους ή κέρδους και  (β) οι λογαριασμοί αποθεμάτων, χρεωστών, πιστωτών και παγίων λειτουργούν ως λογαριασμοί συμφωνίας, χωρίς να απαιτείται η ανάπτυξή τους σε υπολογαριασμούς. Η ενημέρωση των πεδίων που προαναφέρθηκαν την στιγμή της πρωτογενούς καταχώρησης εξασφαλίζει την ενημέρωση του αντίστοιχου υποσυστήματος και κατά συνέπεια των λογαριασμών συμφωνίας  της Γενικής Λογιστικής. Η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής γίνεται αυτόματα από τις αρχικές εγγραφές της Γενικής Λογιστικής με περιοδικότητα και κανόνες που ορίζονται στην παραμετροποίηση. Με βάση τα παραπάνω το ισοζύγιο και το αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) για φορέα κόστους ή κέρδους, υλικό, χρεώστη, πιστωτή και πάγιο προκύπτει από τα αντίστοιχα υποσυστήματα σε συσχετισμό με τα «πεδία- κλειδιά» και τους λογαριασμούς συμφωνίας με την χρήση κατάλληλων εκτυπωτικών. Με βάση τα παραπάνω, ζητείται η άποψη του ΣΛΟΤ σχετικά με το αν η ανάπτυξη των λογαριασμών της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής είναι σύμφωνη με το το Ε.Γ.Λ.Σ.  και τις μέχρι σήμερα εκδοθείσες γνωματεύσεις.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Εφόσον παράγονται και  αποτυπώνονται στα κατά περίπτωση βιβλία, στοιχεία  και αρχεία, οι ελάχιστες πληροφορίες που προβλέπονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. και μπορούν να γίνουν οι κατάλληλες επαληθεύσεις από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, η   ανάπτυξη την λογαριασμών της  Γενικής και της Αναλυτικής Λογιστικής, είναι σύμφωνη με το Ε.Γ.Λ.Σ. και τις εκδοθείσες για την εφαρμογή του αποφάσεις και δεν μπορεί να  επηρεάζεται από την φιλοσοφία σχεδιασμού του συστήματος  και τον τρόπο παροχής των πληροφοριών.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ