ΑΘΗΝΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ:479ΑΠ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343
Fax: 210 3286 075,
e-mail: elte@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Ακίνητο ανήκει με σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας σε τρεις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχουν ως αντικείμενο την κυριότητα και εκμετάλλευση ακινήτων, δραστηριότητα η οποία  δεν υπάγεται στο καθεστώς του Φ.Π.Α. Οι εν λόγω ιδιοκτήτες αποφασίζουν την κατεδάφιση του ακινήτου και την ανέγερση νέου  στην θέση του. Με δεδομένο ότι της ανεγέρσεως  θα προηγηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών  μεταξύ των συνιδιοκτητριών εταιρειών, ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, των κατωτέρω θεμάτων:
(i) αν οι ιδιοκτήτες  δύνανται να ανεγείρουν το νέο κτίριο από κοινού, εκδίδοντας τα απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία, αναλόγως με το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του γηπέδου του κάθε ενός, όπως αυτή (ιδιοκτησία)  θα προκύπτει από την σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών.
(ii) της αναπόσβεστης αξίας του κτιρίου που θα κατεδαφισθεί.
(iii) του Φ.Π.Α. των φορολογικών στοιχείων που θα εκδοθούν για τα υλικά και τις εργασίες  κατεδάφισης του παλαιού κτιρίου και   ανέγερσης του νέου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Ο κάθε ιδιοκτήτης θα αναγνωρίσει (καταχωρήσει)  στα λογιστικά του βιβλία το μερίδιό του επί του ακινήτου, με βάση το ποσοστό του, όπως αυτό προκύπτει από την σύσταση της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Για τα παραστατικά που πρέπει να εκδοθούν, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
Η αναπόσβεστη αξία του κτιρίου που θα κατεδαφισθεί καταχωρείται στον λογαριασμό 16.19 «Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως» και αποσβένεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τον λογαριασμό αυτό.Τα έξοδα κατεδαφίσεως του παλαιού κτιρίου, προσαυξάνουν το κόστος κτήσεως του νέου κτιρίου. (περίπτωση 10 της παραγράφου 2.2.105 του Ε.Γ.Λ.Σ.)
Ο Φ.Π.Α των σχετικών δαπανών, εφόσον δεν εκπίπτεται, ακολουθεί τον λογιστικό χειρισμό της δαπάνης στην οποία αντιστοιχεί, δηλαδή θα προσαυξήσει το κόστος κτήσεως του νέου κτιρίου.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ